Close

Historie školy

Škola je nejstarší veřejnou stavbou v obci. Byla postavena před 147 lety v roce 1873. Do té doby navštěvovali žáci obce Sazovice školu v sousedních Mysločovicích. Školní budova byla nejdříve přízemní a tvořila ji jedna třída. V roce 1877 navštěvovalo školu již 66 dětí a o rok později ještě o 10 dětí více. Proto bylo nutné školu rozšířit, a tak byla budova v roce 1893 zvýšena o jedno patro a přestavěna na patrovou školu dvojtřídní. V období Rakousko-Uherska a za první republiky navštěvovalo školu až 100 žáků a ti zde absolvovali celou školní docházku, což ve 30. letech představovalo 8 let. Za dobu svého trvání prodělala školní budova řadu úprav a oprav. V roce 1929 do ní byla zavedena elektřina.
V letech 1932-1933 proběhla oprava střechy a schodiště, v roce 1937 byla při škole zřízena školní zahrada. Osudným se pro sazovickou školu stal konec druhé světové války, po odstřelování obce patřila škola mezi nejvíce poškozené budovy.

K nové adaptaci školní budovy došlo v letech 1949-52, kdy v ní byla zřízena také mateřská škola a knihovna. Průměrný počet žáků se v 1. pol. 20. století pohyboval kolem 80 až 90, v některých školních letech kolem 100 žáků.

Jako dvojtřídní pracovala škola až do roku 1987. V této době byla využívána i jako odloučené pracoviště 1. stupně tehdejší ZDŠ Otrokovice. Od roku 1987 byla škola zrušena, zachován zůstal pouze provoz mateřské školy. K obnovení výuky došlo ve školním roce 1994-1995 jako ve škole soukromé. Ve školním roce 1999-2000 se zařízení stává státní školou zapsanou do sítě škol. Právní subjektivitu získala k 1. 1. 2003. Původně se v sazovické dvojtřídce učily děti od 1. až do 5. ročníku. Po jejím zapsání do sítě státních škol byl 5. ročník převeden do Základní školy Mysločovice, která je nejbližší úplnou základní školou. Další větší stavební úpravy školní budovy proběhly v letech 1995-2001, kdy zde vznikly prostory pro obecní úřad, později pro školní jídelnu a kuchyň, byl upraven školní dvůr a budova získala novou fasádu. Větší stavební zásah do budovy školy proběhl v letech 2009- 2010. Byl opraven stávající strop mezi místnostmi MŠ a horní třídou ZŠ, původní přístavba byla nahrazena novou, větší, kde vznikly prostory pro větší školní kuchyni s jídelnou, ředitelnu, sborovnu i šatnu pro žáky ZŠ. V souvislosti s těmito úpravami se podařilo odstranit i několik hygienických nedostatků. Další rozsáhlé opravy školní budovy proběhly ve školním roce 2012-2013. Byla rekonstruována tělocvična, sociální zařízení žáků a veškeré prostoty mateřské školy. Za 147 let trvání působilo na zdejší škole osm ředitelů a ředitelek a desítky pedagogů. Školou prošla také řada žáků, na něž může být hrdá. Vzpomeňme alespoň významného matematika, profesora UK doktora Františka Velíska, akademického malíře Františka Šestáka nebo lidového řezbáře Bernarda Kučeru. Škola však může být hrdá nejen na ně, ale na všechny slušné, poctivé, podnikavé a pracovité lidi, které za ta dlouhá léta ze svých žáků vychovala.