Close

Sazovická školička

O škole

Základní škola a Mateřská škola Sazovice nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s nižšími počty dětí a žáků ve třídách. Malý kolektiv a úzká provázanost mezi dětmi poskytují lepší možnosti pro individuální přístup ke všem žákům i možnost téměř okamžitého získání zpětné vazby související s porozuměním či zvládnutím učiva žákem. Nižšího počtu dětí a žáků lze využívat rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno.

Od prvního ročníku mohou žáci navštěvovat kroužek anglického jazyka. Do výuky matematiky jsou příležitostně zařazovány prvky metody prof. Milana Hejného, CSc.

Ve spolupráci s KPPP Zlín probíhá každé dva roky u žáků 2. a 3. ročníku depistáž specifických poruch učení.

Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede žáky k samostatné práci, učí je analyzovat problém, vhodně si rozvrhnout práci. Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra a vzájemná pomoc a spolupráce mezi pedagogy.

Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, tablety, audiovizuální technika, moderní didaktické pomůcky, keramická pec aj.). V okolí školy využívají děti i žáci také dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.

V ranních i odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají účastníci ŠD větší z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.

Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček. Důraz je kladen také na logopedickou prevenci u dětí. V prostorách mateřské školy bylo vybudováno několik didaktických a hracích koutků, např. koutek logopedický a čtenářský, polytechnický (dílna), dopravní, kadeřnický a lékařský, koutek s kuchyňkou. Nově bylo v menší třídě MŠ vytvořeno mobilní snoezelenové prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací i interakční a je určeno také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Každoročně probíhá v mateřské škole screeningové vyšetření zraku a sluchu dětí a logopedická depistáž. Pro rodiče je každoročně pořádána beseda na téma Školní zralost.

Kvalitní je rovněž spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí a žáků, zřizovatelem i některými spolky působícími v obci (SDH Sazovice, MS Háj, obecní knihovna, místní muzeum, Gučabab, HaŠLeRGy, Klub seniorek apod.). Každoročně připravuje škola ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči dětí různé akce a vystoupení (besídka ke Dni matek, vystoupení pro seniory, adventní zpívání spojené s rozsvěcením vánočního stromu, vánoční jarmark s vystoupením, tvořivé dílny, dětské dny, Hanácká olympiáda). Škola spolupracuje i s některými podnikatelskými subjekty v obci, např. MRB Sazovice, spol. s r.o., Sportovní areál a Restaurace Delicate, dále s okolními základními a mateřskými školami (Mysločovice, Tečovice, Lechotice) a družební ZŠ a MŠ Mikulůvka. Kvalitní je rovněž spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – KPPP a SPC Zlín a Kroměříž. Škola je zapojena do několika projektů a rozvojových programů. Každoročně pracuje při škole několik zájmových útvarů a kroužků organizovaných školou nebo SVČ TYMY Holešov. ZŠ a MŠ Sazovice se prezentuje rovněž účastí dětí a žáků v různých soutěžích (výtvarných, recitačních, pěveckých, přírodovědných, sportovních aj.), dále formou příspěvků v Sazovických novinách a školním časopisu. Při škole pracuje od roku 2005 tříčlenná školská rada.